Follow our news section to learn more about our project & initiatives

Latest News

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

On November 11th, 2021, the Coordinator of the BAQONDE Project, Pedro Alvarez-Mosquera, participated in CoPAL’s (Community of Practice for the Teaching & Learning of African Languages) most recent meeting, organized by USAf (Universities South Africa), the representative body of the 26 public universities in the country.

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University, a member of BAQONDE, joined the world in celebrating the 21st anniversary of the International Mother Language Day webinar on 21 February 2021. This commemorative event, organized by African Language Studies Section…

Ceremony Launch Of isiZulu Literacy Record Level

Ceremony Launch Of isiZulu Literacy Record Level

Umcimbi wokwethulwa kwencwadi esihloko sithi: Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka Wezi-2021, ubungomhla wama-23 kuNhlolanja enkundleni yokuxhumana i-Zoom.