Ceremony Launch Of isiZulu Literacy Record Level

Mar 23, 2021

Umcimbi wokwethulwa kwencwadi esihloko sithi: Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka Wezi-2021, ubungomhla wama-23 kuNhlolanja enkundleni yokuxhumana i-Zoom. Inhloso yokukhetha lolu suku bekungulumatanisa nokugujwa kosuku loLimi Lwebele Emhlabeni-jikelele, okwenzeka mhlazingama-21 kuNhlolanja, minyaka yonke.

 

Le ncwadi yenzelwe ukuba kuqhutshwe umsebenzi wokuthuthukisa ulimi lwesiZulu nokulwenza ulimi lwezifundiswa, njengolunye lwezilimi zendabuko ezisemthethweni ezweni nasesifundazweni, i-ULPDO ne-Pan South African Board (i-PanSALB) bayaziqhenya ngokwethula incwadi Ukuvamisa. Isethulo sencwadi Ukuvamisa siyingqophamlando e- ULPDO yase-UKZN kanye naku-PanSALB ngoba sifake izihloko ezahlukahlukene ezihambisana nokuthuthukiswa kolimi ngokuphelele. Le ncwadi ihlose ukucacisa lapho okunokungacacile khona emithethweni yokubhalwa kwesiZulu, amasu okuhumusha nokutolika kanye nezinqubo zamatemu. Le ncwadi eshicilelwe ingumnikelo omkhulu ekuthuthukiseni izilimi ezahlukahlukene ezweni lonke. Le ncwadi ingasetshenziswa njengomhlahlandlela kwezemfundo, ezokufunda kanye nanoma iyiphi enye inhloso. Okunye okubalulelike ukuthi olunye lwezinhlelo ze-ULPDO ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokubhalwa kwezincwadi, okuyingakho sethula le ncwadi. Sinethemba lokuthi lobu budlelwano buzodlondlobala kakhulu futhi bukhiqize izincwadi eziningi nangomuso.

Kule ngqophamlando yomcimbi wokwethulwa kwencwadi, bekukhona izethameli ezahlukene okubalwa kuzo labo abayingxenye yephrojekthi i-BAQONDE. I-BAQONDE yisifinyezo esisuselwa lapha: Boosting the Use of African Languages in Education. A Qualified Organized Nationwide DEvelopment Strategy for South Africa, ngamanye amazwi umele Ukufukula Ukusetshenziswa KweziLimi zase-Afrika KwezeMfundo. Amasu Okuthuthukisa Afakazelwe Ahlelekile Ezweni Lonke LaseNingizimu Afrika. UDkt. Lolie Makhubu-Badenhorst okunguyena ohola i-BAQONDE ngokubambisana noSlwz. Nobuhle Hlongwa noDkt. Gugulethu Mazibuko wazise izethameli ukuthi umhlangano wephrojekthi i-BAQONDE ibe nomhlangano wokuqala mhlazingama-15-16 kuNhlolanja 2021. Wathi kulowo mhlangano izinhlelo kanye nokunye ukusebenza kweBAQONDE kuye kwethulwa kwadingidwa yibo bonke ababambe iqhaza. USlwz Phinda Songca yena wamukele izethameli wabika nangesasa iNyuvesi yaKwaZulu-Natali enalo nge-BaQONDE. Waphinda wetusa neHhovisi Lokuhlelwa Nokuthuthukiswa Kolimi, i-ULPDO, ngokuba yingxenye ye-BAQONDE.

More content that may interest you

Inter-institutional Network of ALDUs

Inter-institutional Network of ALDUs

In spite of the context of a global crisis derived from the Covid-19 pandemic and all its socio-economic consequences, an ALDU (African Language Development Unit) has been created in each of the four SA partner institutions in the BAQONDE project. The over-arching…

Staff development and Multilingualism

Staff development and Multilingualism

The team responsible for providing sessions to trainees on multilingual pedagogies at the various workshops hosted by the four partner universities were invited by the UKZN University Language Planning and Development Office / ALDU to deliver…

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

On November 11th, 2021, the Coordinator of the BAQONDE Project, Pedro Alvarez-Mosquera, participated in CoPAL’s (Community of Practice for the Teaching & Learning of African Languages) most recent meeting, organized by USAf (Universities South Africa), the representative body of the 26 public universities in the country.

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University, a member of BAQONDE, joined the world in celebrating the 21st anniversary of the International Mother Language Day webinar on 21 February 2021. This commemorative event, organized by African Language Studies Section…