Ceremony Launch Of isiZulu Literacy Record Level

Mar 23, 2021

Umcimbi wokwethulwa kwencwadi esihloko sithi: Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka Wezi-2021, ubungomhla wama-23 kuNhlolanja enkundleni yokuxhumana i-Zoom. Inhloso yokukhetha lolu suku bekungulumatanisa nokugujwa kosuku loLimi Lwebele Emhlabeni-jikelele, okwenzeka mhlazingama-21 kuNhlolanja, minyaka yonke.

 

Le ncwadi yenzelwe ukuba kuqhutshwe umsebenzi wokuthuthukisa ulimi lwesiZulu nokulwenza ulimi lwezifundiswa, njengolunye lwezilimi zendabuko ezisemthethweni ezweni nasesifundazweni, i-ULPDO ne-Pan South African Board (i-PanSALB) bayaziqhenya ngokwethula incwadi Ukuvamisa. Isethulo sencwadi Ukuvamisa siyingqophamlando e- ULPDO yase-UKZN kanye naku-PanSALB ngoba sifake izihloko ezahlukahlukene ezihambisana nokuthuthukiswa kolimi ngokuphelele. Le ncwadi ihlose ukucacisa lapho okunokungacacile khona emithethweni yokubhalwa kwesiZulu, amasu okuhumusha nokutolika kanye nezinqubo zamatemu. Le ncwadi eshicilelwe ingumnikelo omkhulu ekuthuthukiseni izilimi ezahlukahlukene ezweni lonke. Le ncwadi ingasetshenziswa njengomhlahlandlela kwezemfundo, ezokufunda kanye nanoma iyiphi enye inhloso. Okunye okubalulelike ukuthi olunye lwezinhlelo ze-ULPDO ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokubhalwa kwezincwadi, okuyingakho sethula le ncwadi. Sinethemba lokuthi lobu budlelwano buzodlondlobala kakhulu futhi bukhiqize izincwadi eziningi nangomuso.

Kule ngqophamlando yomcimbi wokwethulwa kwencwadi, bekukhona izethameli ezahlukene okubalwa kuzo labo abayingxenye yephrojekthi i-BAQONDE. I-BAQONDE yisifinyezo esisuselwa lapha: Boosting the Use of African Languages in Education. A Qualified Organized Nationwide DEvelopment Strategy for South Africa, ngamanye amazwi umele Ukufukula Ukusetshenziswa KweziLimi zase-Afrika KwezeMfundo. Amasu Okuthuthukisa Afakazelwe Ahlelekile Ezweni Lonke LaseNingizimu Afrika. UDkt. Lolie Makhubu-Badenhorst okunguyena ohola i-BAQONDE ngokubambisana noSlwz. Nobuhle Hlongwa noDkt. Gugulethu Mazibuko wazise izethameli ukuthi umhlangano wephrojekthi i-BAQONDE ibe nomhlangano wokuqala mhlazingama-15-16 kuNhlolanja 2021. Wathi kulowo mhlangano izinhlelo kanye nokunye ukusebenza kweBAQONDE kuye kwethulwa kwadingidwa yibo bonke ababambe iqhaza. USlwz Phinda Songca yena wamukele izethameli wabika nangesasa iNyuvesi yaKwaZulu-Natali enalo nge-BaQONDE. Waphinda wetusa neHhovisi Lokuhlelwa Nokuthuthukiswa Kolimi, i-ULPDO, ngokuba yingxenye ye-BAQONDE.

More content that may interest you

African Language Day

African Language Day

The African Language Day (Día de las Lenguas Africanas) emerges as a dissemination initiative led by BAQONDE and successfully establishes itself as a communication bridge between Africa and the Spanish university community with the support of various local, national and international collaborators. In this annual event, this forum will continue to celebrate the indigenous languages of the featured African country.

International Symposium Multilingualism in South Africa

International Symposium Multilingualism in South Africa

The School School of Linguistic, Speech, and Communication Sciences (Trinity College Dublin) is organizing the International Symposium Multilingualism in South Africa. This dissemination event represents an opportunity to spread the knowledge, the vision of BAQONDE, and the specificities of the South African context in this complex field.

BAQONDE Showcase of Best Practices (ii)

BAQONDE Showcase of Best Practices (ii)

The upcoming 2nd BAQONDE Showcase seeks to disseminate more examples of best practices in fostering the use of African languages in Higher Education. The event will be held online via Zoom, hosted by Prof. Lorna Carson (Trinity College Dublin), and will focus on practical applications in specialized subjects.

Launch of POLOKELO

Launch of POLOKELO

The BAQONDE Team is thrilled to announce the upcoming launch of our inter-institutional repository POLOKELO on 10th May 2023. This space will serve as a platform for sharing teaching and learning...

Head of UKZN’s School of Arts elected chairperson of language body

Head of UKZN’s School of Arts elected chairperson of language body

Professor Nobuhle Hlongwa (BAQONDE leader at UKZN), Dean and Head of the University of KwaZulu-Natal’s School of Arts, has been elected as the new Chairperson for Universities South Africa’s (USAf) Community of Practice for the Teaching and Learning of African Languages (CoPAL).

BAALA Conference 2023

BAALA Conference 2023

BAQONDE will be present at the first Batho Abantu African Language Association (BAALA) Conference. We are ready to share the vision and hard work of the Baqonde partner universities: University of KwaZulu-Natal, Rhodes University, NWU – North-West University, The University of the Western Cape…

BAQONDE Showcase of Best Practices

BAQONDE Showcase of Best Practices

The upcoming BAQONDE Showcase is a collection of short presentations by language practitioners from across South Africa. This online event will disseminate some examples of best practice in fostering the use of African languages in Higher Education…

Inter-institutional Network of ALDUs

Inter-institutional Network of ALDUs

In spite of the context of a global crisis derived from the Covid-19 pandemic and all its socio-economic consequences, an ALDU (African Language Development Unit) has been created in each of the four SA partner institutions in the BAQONDE project. The over-arching…

Staff development and Multilingualism

Staff development and Multilingualism

The team responsible for providing sessions to trainees on multilingual pedagogies at the various workshops hosted by the four partner universities were invited by the UKZN University Language Planning and Development Office / ALDU to deliver…

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

BAQONDE makes its appearance at CoPAL

On November 11th, 2021, the Coordinator of the BAQONDE Project, Pedro Alvarez-Mosquera, participated in CoPAL’s (Community of Practice for the Teaching & Learning of African Languages) most recent meeting, organized by USAf (Universities South Africa), the representative body of the 26 public universities in the country.

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University celebrates International Mother Language Day

Rhodes University, a member of BAQONDE, joined the world in celebrating the 21st anniversary of the International Mother Language Day webinar on 21 February 2021. This commemorative event, organized by African Language Studies Section…